KLAUZULA INFORMACYJNA

GRUPA BOSS-BAGATELKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
Pl. Wiosny Ludów 16
62-320 Miłosław

NIP: 7891770854
KRS: 0000711631
tel. +48 665 169 263
e-mail:  biuro@hotelboss.info

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach umowy zawartej z GRUPA BOSS-BAGATELKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest: GRUPA BOSS-BAGATELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Miłosławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000711631, NIP: 7891770854, reprezentowana przez jedynego komplementariusza spółki tj. przez spółkę GRUPA BOSS-BAGATELKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez uprawnionego do reprezentacji: Grzegorz Głowacki – Prezes Zarządu.

Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu:

– zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są GRUPA BOSS-BAGATELKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Państwo, 

– prawidłowej realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy GRUPA BOSS-BAGATELKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a podmiotami trzecimi,

– prawidłowego rozliczenia kwestii podatkowych, rachunkowych, pracowniczych, ubezpieczeniowych, przez GRUPA BOSS-BAGATELKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z GRUPA BOSS-BAGATELKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. pracownicy recepcji, restauracji oraz hotelu, przedstawiciele handlowi oraz pracownicy działu handlowego, pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, pracownicy działu rekrutacji, magazynierzy, kierowcy, pracownicy działu windykacji, pracownicy działu IT oraz pracownicy księgowości. 

Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.

Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. 

Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania.  

Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).